مفهوم دروغ در ایران باستان

ایران‌زمین، نخستین فرهنگی است که مفهوم دروغ را همچون تهدیدی فراگیر و جهان‌شمول موردتوجه قرار داد. کهن‌ترین متن‌هایی که کلمهٔ دروغ را همچون کلیدواژه‌ای عام و اخلاقی در زمینه‌ای دینی […]